Bons de Fisioteràpia

Normativa de prescripció i ús

 1. Els bons necessiten l’autorització d’un professional sanitari del centre Tauholos i ha d’indicar el nº de sessions.
 2. Els bons de 5 sessions són nominals i intransferibles.
 3. Els bons de 10 sessions es poden transferir a un altre pacient tan sols en casos excepcionals. Es necessita la confirmació d’un professional sanitari del centre Tauholos, que indiqui que la millora del pacient ho permet.
 4. En cas que el pacient no ho vulgui transferir es calcularà l’import de les sessions pendents i se li posen com a bestreta a favor seu.
 5. Les sessions dels bons s’han de fer servir amb la regularitat que indiqui el professional sanitari del centre Tauholos, segons la necessitat terapèutica del pacient.
 6. Els bons de 5 sessions caduquen al cap de 6 mesos i els de 10 sessions al cap de 12 mesos de la data de compra.

Bonos de Fisioterapia

Normativa de prescripción y uso
 1. Los bonos necesitan la autorización de un profesional sanitario del centro Tauholos y tiene que indicar el n.º de sesiones.
 2. Los bonos de 5 sesiones son nominales e intransferibles.
 3. Los bonos de 10 sesiones se pueden transferir a otro paciente tan solo en casos excepcionales. Se necesita la confirmación de un profesional sanitario del centro Tauholos, que indique que la mejora del paciente lo permite.
 4. En caso de que el paciente no lo quiera transferir se calculará el importe de las sesiones pendientes y se le ponen como anticipo en su favor.
 5. Las sesiones de los bonos se tienen que usar con la regularidad que indique el profesional sanitario del centro Tauholos, según la necesidad terapéutica del paciente.
 6. Los bonos de 5 sesiones caducan en el jefe de 6 meses y los de 10 sesiones en el jefe de 12 meses de la fecha de compra.